Thông báo đăng ký môn học Giao dục thể chất 2 cho Sinh viên 2017

Thông báo form hướng dẫn sinh viên K2017 đăng nhập hệ thống Edusoft Web thực hiện đăng ký môn học Physical Training 2. Nội dung hướng dẫn chi tiết cách thức đăng nhập và sử dụng tính năng Edusoft web xin mời các bạn sinh viên thao khảo Form hướng dẫn sau đây:

HUONG DAN DKMH PHYSICAL TRAINING 2 ONLINE CHO SINH VIEN K2017

Download

(34)