Hội thảo “The Hong Kong PhD Fellowship Scheme”

Thân mời các sinh viên, học viên cao học tham gia Hội thảo “The Hong Kong PhD Fellowship Scheme”

🌻Thời gian: 14:00 – 15:00, Thứ năm, 10 tháng 8 năm 2017
🌻Địa điểm: A1.401

🌻Diễn giả:
🌸Prof. Kwok Leung Tsui, Head, Department of Systems Engineering and Engineering Management
🌸Prof. Kwai Sang Chin, Associate Head, Department of Systems Engineering and Engineering Management

(18)