Danh sách Phân công công ty thực tập

THÔNG BÁO THỰC TẬP 2 – 2018
Yêu cầu SV bổ sung thông tin thiếu như sau:
– MSSV, số phone, email, GPA, số CMND trên file excel
– Các sinh viên tự tìm công ty đợi công ty confirm, khi cty confirm không nhận SV phải báo về Bộ Môn trước ngày 10/June/2018 để có phương án giải quyết
– Riêng công ty BOSCH và cty Partner của Tân Cảng có thể sẽ được cty gọi phỏng vấn, SV nên chuẩn bị và khi có kết quả PV phải báo về Bộ Môn biết
– Sinh Viên không được tự ý bỏ công ty theo danh sách phân công này. Nếu có khó khăn gì phải làm đơn xin Bộ Môn xem xét.
– Sinh Viên chưa nộp CV, đơn xin xét duyệt “công ty tự tìm” phải nộp cho Bộ Môn trước ngày 5/June/2018
ISE Dept.

(373)