Đăng kí môn học

Để đăng kí môn học, vui lòng đăng nhập đến trang: http://www.hcmiu.edu.vn/edusoftweb/default.aspx – Nhập ký tự xác nhận. – Sau đó nhập Tên đăng nhập là mã số SV và Mật khẩu. Nhấn button Đăng nhập để vào trang đăng kí môn học trực tuyến. – Thực hiện đăng ký môn học theo thời gian quy định cho từng khóa học. Qui trình đăng kí môn học từng học kỳ Quy trình đăng ký môn học.pdf (20)