Chương trình học

NGÔN NGỮ: tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức được sử dụng trong tất cả các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu.

CÁC LOẠI CHƯƠNG TRÌNH:

ISE cung cấp hai loại chương trình:

  1. Chương trình IU: chương trình được thực hiện đầy đủ tại IU-VNU. Sinh viên được nhận bằng IU-VNU sau khi hoàn thành chương trình.
  2. Chương trình học bổng: sinh viên học hai năm đầu tại IU-VNU và hai năm tiếp theo tại các trường đại học đối tác. Sau khi hoàn tất, sinh viên được nhận bằng cấp từ các trường đại học đối tác. Do đó, thỏa thuận giữa ISE và các trường đại học đối tác về chương trình twining đã đạt được sau một quá trình chuẩn bị cẩn thận giữa chương trình ISE và Chương trình Kỹ thuật Công nghiệp của các trường đại học đối tác. Quá trình đánh giá mức độ tương đương của chương trình giảng dạy, đánh giá giảng dạy và học tập, trình độ giảng viên và các cơ sở trường học. Hiện nay, ISE có các chương trình song song với hai trường đại học đối tác
    • Rutgers, trường đại học bang New Jersey, Hoa Kỳ [Exh.1.08.Giải trí với Rutgers]
    • Đại học Bang New York tại Binghamton, Hoa Kỳ [Exh.1.09.Giải trí với Binghamton]

(0)