Liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật hệ thống công nghiệp,
Trường Đại học Quốc tế,
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Email: ise@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: 84-8-37244270 – Số nội bộ 3327,3982

Fax: 84-8 – 37244271

Map

(0)