Liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật hệ thống công nghiệp,
Trường Đại học Quốc tế,
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Email: ise@hcmiu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/pg/iseiu

Tel: 84-8-37244270 ext 3327

Fax: 84-8 – 37244271
Chairman: Dr Nguyễn Văn Hợp

Map

(0)