Kiểm định chất lượng

Có hai loại danh hiệu tương ứng với hai loại chương trình do ISE cung cấp:

  1. IU-VNU Degrees được IU-VNU cấp cho sinh viên hoàn thành chương trình IU. Bằng cấp là “Cử nhân Kỹ thuật Công nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống” [Exh.1.10.Cấp Cử nhân Kỹ thuật Kỹ thuật Công nghiệp và Hệ thống].
  2. Oversea Degrees được trao cho các trường đại học đối tác dành cho sinh viên đã hoàn thành chương trình twining.

(0)