Giới thiệu

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Scheduling
 • Logistics and Supply chain management
 • Optimization and decision making
 • Simulation and probabilistic model
 • High performance computation and Big data
 • Production and Operation management
 • Neuron Network and Fuzzy
 • Multivariate
 • Ergonomics

CÁC DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

 • Giải pháp cho vấn đề giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng khám và bệnh viện tại thành phố HỒ Chí Minh
 • Thiết kế chuỗi cung ứng nông sản cho các tỉnh phía Nam.

(0)