Đo lường Lao động và Tạo mẫu sản xuất

Phòng thí nghiệm Đo lường Lao động và Tạo mẫu sản xuất

Hướng nghiên cứu chính:

Thiết kế, đo lường thao tác lao đông trong công nghiệp, hoạt động trong thể thao phù hợp với điều kiện môi trường và nguồn lực sử dụng.

Số TT

Thiết bị/ phần mềm chuyên dụng

Phục vụ môn học/ nghiên cứu

1

Phần mềm phân tích đo lường qua hình ảnh Multimedia Video Task Analysis (MVTA)

Đo lường lao động và thiết kế công việc.

Phân tích nghiên cứu về thời gian, tần suất của các thao tác.

2

Phần mềm phân tích lực nâng an toàn và chuyển động an toàn (ErgoIntelligence MMH and UAE)

Đo lường lao động và thiết kế công việc.

Phân tích năng lượng tiêu hao trong thao tác.

Phân tích rủi ro, đánh giá theo các chỉ số nguy hại của các tư thế chuyển động.

3

Phần mềm mô phỏng hoạt đông thao tác trong sản xuất công nghiệp.

Tecnomatix Jack Version7

Đo lường lao động và thiết kế công việc

4

Thiết bị ghi nhận chuyển động qua cảm biến I2M Motion Tracking Product Line

Ghi nhận dữ liệu và mô phỏng chuyển động trong hoạt động công nghiêp thông qua cảm biến.

5

Máy tạo mẫu nhanh công nghệ in cắt lớp.
SD300 Pro 3D Printer

Thiết kế và phát triển sản phẩm

6

Máy gia công CNC kết hợp chức năng tiện và chức năng phay.

Combined Turning & Milling CNC DUETi

Thiết kế và phát triển sản phẩm

(0)