Mô phỏng công nghiệp

Phòng thí nghiệm mô phỏng công nghiệp

Hướng nghiên cứu chính:

  • Xây dựng mô hình mô phỏng tối ưu trong sản xuất và dịch vụ
  • Thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu
  • Hỗ trợ ra quyết định đa mục tiêu.

Số TT

Thiết bị/ Phần mềm chuyên dụng

Phục vụ môn học/ nghiên cứu

1

Phần mềm mô phỏng Arena Enterprise Suite

Phần mềm mô phỏng công nghiệp SIMUL8 Simulation Software.

Mô hình hóa và mô phỏng các quá trình ngẫu nhiên trong sản xuất và dịch vụ.

2

Phần mềm mô phỏng hoạch định mặt bằng và vật tư nguyên liệu Tecnomatix FactoryFLOW

Thiết kế bố trí tối ưu mặt bằng và quy trình vận chuyển nguyên vật liệu trong hệ thống công nghiệp

3

Phần mềm tối ưu hóa LINDO/ LINGO Solver Suite Education Verision13

Tính toán tối ưu cho các mô hình tất định.

Hỗ trợ kỹ thuật ra quyết định

4

Phần mềm thống kê ứng dụng

Minitab Education Version 16

Phần mềm phân tích thống kê.

Xác suất thống kê trong kỹ thuật.

Thiết kế thực nghiệm

Quản lý chất lượng

5

Phần mềm tính toán

Matlab Student Version

Phần mềm hổ trợ tính toán ma trận

Hỗ trợ tính toán các bài toán từ cơ bản đến nâng cao, giải các bài toán tối ưu đặc thù của chuyên ngành

6

Phần mềm lập trình Visual Studio

Kỹ thuật Lập trình

Cơ sở dữ liệu

7 SAP và MS Dynamic AX MIS, SCM, Production management, Forecasting, Procurement management

FactoryFLOW software for optimization in facility layout and material handling – Production management & Facility layout courses

Arena software for simulation – Simulation course

(0)