Tầm nhìn & sứ mệnh

Chương trình Kỹ thuật Công nghiệp và Hệ thống tại IU-VNU được thành lập năm 2009 [Exh.1.07. Quyết định số 07/QĐ-ĐHQT-TCHC-ISE; Exh.1.21. Quyết định để ban hành chương trình ISE] đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp và các ngành dịch vụ ở Việt Nam. Tầm nhìn và sứ mệnh của bộ môn phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của Đại học Quốc gia Việt Nam – Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. [Exh.1.22. ISE chiến lược phát triển].

TẦM NHÌN:

Giữ vai trò chủ đạo trong giáo dục và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghiệp và kỹ thuật hệ thống tại Việt Nam.

SỨ MỆNH:

Phát triển các nhà lãnh đạo trẻ tương lai trong các ngành công nghiệp khác nhau ở Việt Nam
Chuẩn bị cho người học suốt đời để hoàn thành công việc chuyên môn trong lĩnh vực Kỹ thuật Công nghiệp và Hệ thống

MỤC TIÊU:

Bộ môn Kỹ thuật Công nghiệp và Hệ thống nhìn nhận là một hệ thống trong đó sinh viên là đầu vào và đầu ra là nhân tốquan trọng. Vì vậy, sinh viên là động lực chính cho tất cả các hoạt động của bộ môn. Cụ thể, mục tiêu là:

  • Duy trì chất lượng giảng dạy và học tập xuất sắc
  • Tuyển dụng và duy trì các giảng viên và nhân viên có trình độ cao để hỗ trợ công tác giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ tại Bộ môn Công nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống
  • Tăng cường môi trường học tập để hỗ trợ các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu
  • Thu hút sinh viên xuất sắc trong nước và quốc tế
  • Tăng cường hợp tác với ngành công nghiệp và các tổ chức giáo dục có uy tín khác

ISE

(0)